EU

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

 

Informujemy, iż nasza firma otrzymała wsparcie na realizację projektu pod tytułem: „Utworzenie nowej bazy noclegowo – turystycznej w Helu pod nazwą wioska rybacka poprzez przedsiębiorstwo Jan Kukuła "FOKA"." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie 1.1. Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa.

 

Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 200 000,00 PLN.

 

Inwestycja polegała na wybudowaniu i wyposażeniu domków wypoczynkowych tworzących nową bazę noclegową. Poprzez stworzenie nowej bazy noclegowej pod nazwą wioska rybacka możliwe stało się zwiększenie posiadanej gamy usług o nowe dotychczas niewystępujące w regionie. Dzięki czemu firma stała się bardziej konkurencyjna na rynku krajowym.